مشاوره : 8904 818 -0937
مراحل تولید آجر صنعتی


: 1413

مشخص نمودن خاک مورد نیاز برای تولید هر نوع آجر

1- مشخص نمودن خاک مورد نیاز برای تولید هر نوع آجر

2- دیپو خاک توسط بردیزل حداکثر به عمق 150cm ( دیپو خاک یعنی زمین راکندن و خاک آن را جمع کردن )

3 - خاک دیپو شده را توسط لودر داخل کمپرس بارگیری می کنند وبه محل انبار کارخانه (سیلو ) می آورند.

4- خاک سیلوتوسط نوار نقاله (زیر انبار خاک نوار نقاله ایی قرار دارد که آن را نوار سیلو می نامند ) داخل آسیاب ریخته می شود.

5- آسیاب  خاک وارد شده را به دانه های ریز حداکثر 5 میلی متر تبدیل می نماید چون هرچه دانه ها ریزتر باشد برا ی آب گیری مساعدتراست.

6- خاک  آسیاب شده توسط  نوارنقاله وارد مخلوط کن شماره 1 می شود که درآنجا با مقداری حدود 15% آب مخلوط می گردد .

7- پس از خروج گل از مخلوط شماره 1 نوار نقاله گل را به والس می رساند ( والس عبارت است از دو سنگ آهنی یاچدن به شکل استوانه که به صورت افقی در کنار هم به فاصله حداکثر 5 میلی متر قرار دارند و برعکس یکدیگر گردش می کنند و گل از بالا وارد شده و از پایین آن خارج می شود )و والس عمل برزیدن گل را انجام می دهد . 

8- پس از خروج گل از والس, گل توسط نوار نقاله به مخلوط کن شماره 2 وارد شده که در آنجا نیز مقداری آب به آن افزوده شده و گل از مخلوط کن دوم وارد پرس می شود.

9- پس از ورود گل به پرس واکیوم هوای گل داخل پرس را تخلیه کرده تا اینکه چسبندگی ملکولهای گل با هم بیشتر شده و میزان جذ ب آب آن کمتر گردد.

10- گل واکیوم شده داخل پرس توسط  حلزون داخل پرس (که مثل مارپیچ داخل چرخ گوشت می باشد )به طرف قا لب رانده شده و بر حسب نیاز به شکل قا لب بسته شده بر درب پرس از قا لب خارج می شود.

11- گل خارج شده که مثل قا لب یخ می باشد و به آن شمش می گویند توسط برش گروهی  به قسمت های مساوی مطابق درخواست مشتری بریده شده روی نوارقرار می گیرد.                     

12- پس از خروج خشت خام از زیر برش به دو طریق خشت ها برداشته می شود .

  12-1 – خشت خروجی از برش روی پا لت آلمینیوم قرار وپا لت ها روی دستگاه  الواتور گرفته و توسط فینگر به داخل خشک کن وارد می شود.

  12-2 – خشت پس از خروج از زیر برش روی نوار قرار گرفته تا کارگران آنها را روی واگن تخلیه  نمایند و واگن ها توسط تراکتور به محل باز برده شده و کارگران خشت ها را در فضای باز تخلیه کرده تا خشک گردد و پس از خشک شدن داخل کوره چیده می شود.

13- پس از خشک شدن خشت به هر دو صورت(12-1 و 12-2 )خشت خشک توسط کارگران داخل کوره چیده شود .

14- خشت چیده شده داخل کوره ( قمیر ) پس از حدود 16 تا 24 ساعت پخته شده و پس از 15 ساعت سرد می شود .

15- آجر پخته شده توسط نوار که یک سر آن داخل قمیر و سر دیگر آن داخل کامیون می باشد جهت مقصد مشخص شده توسط کارگران بارگیر خواهد شد.