مشاوره : 8904 818 -0937

آجر نسوز آلومینی

کاربرد: منطقه ایمنی کوره های سیمان و کاربردهای عمومی در سایر صنایع

آجر نسوز آلومینایی

کاربرد: صنایع نفت و پتروشیمی و سایر صنایع شیمیایی و حرارتی

آجر نسوز شاموتی

کاربرد:منطقه کلسیناسیون

آجر نسوز منیزیایی

کاربرد: کوره های قوس الکتریکی و منطقه پخت کوره های آهک

آجر نسوز منیزیا کرومیتی Magnesia Chromite Bricks

کاربرد: منطقه پخت و انتقال کوره های سیمان

آجر نسوز منیزیت کربن

آجرهای نسوز منیزیت-کربنی به علت ویژگی های خاص خود در تحمل گرمایی و عدم...

آجر نسوز منیزیت اسپینلی

آجر نسوز منیزیت اسپینلی Magnesia Spinel Bricks

آجر های نسوز کربنی

کاربرد: صنعت فولاد

1